.
.

1. Begrip omschrijving


   a. Werkzaamheden: glazenwassen, schoonmaak, schilderen, onderhoudswerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.
   b. Partijen:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onder aanneming onderhoudswerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen.
2. Aannemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.
   c. Werkprogramma: een formulier waarop de aannemer in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk met vermelding van plaats, tijd en frequentie van de verschillende soorten werkzaamheden.
   d. Object: het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, sanitair etc.
   e. Opdrachtbevestiging: ondertekende formulier straatverkoop, c.q. goedgekeurde offerte, c.q. aankondiging van de werkzaamheden.

2. Offerte en persoonsgegevens

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.
Vanaf het moment dat een offerte wordt uitgebracht, worden persoonsgegevens verwerkt in de systemen van de aannemer. De verwerking hiervan is vastgelegd in de AVG-regels d.m.v. een Verwerkersovereenkomst.

3. Opdrachtbevestiging


   a. Nadat door de aannemer de inhoud van de overeenkomst is bevestigd door toezending aan de opdrachtgever van de opdrachtbevestiging inclusief het werkprogramma, mag de aannemer er van uitgaan, dat de opdrachtgever zich met opdrachtbevestiging en werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 2 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en het werkprogramma de aannemer van het tegendeel bericht.
   b. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging en het daarbij behorende werkprogramma, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.
   c. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en het werkprogramma te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
   a. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma worden uitgevoerd.
   b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn en daarnaast ook uitgevoerd kunnen worden, kan de aannemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien het aldus gewijzigde werkprogramma tenminste een vergelijkbare kwaliteit garandeert én de afwijkingen aan de opdrachtgever worden doorgegeven.
   c. Indien het de aannemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het werkprogramma noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard gaan met een prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.
   d. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen - niet zijnde christelijke of nationale feestdagen - van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, dan wel de aannemer, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.
   e. Bij verminderde kwaliteit wordt het bedrag niet in mindering gebracht.
   f. Wanneer aannemer geen volledige toegang heeft tot het object (bijvoorbeeld een schuttingdeur is dicht) en het object kan niet, of slechts voor een gedeelte worden schoongemaakt, wordt bij een onderhoudsabonnent éénmalig per jaar coulance toegepast:
Zijn er geen werkzaamheden uitgevoerd: opdrachtgever hoeft de aangekondigde werkzaamheden niet te betalen; het object wordt opnieuw ingepland.
Zijn er gedeeltelijke werkzaamheden uitgevoerd: opdrachtgever betaalt de gedeeltelijke werkzaamheden; het object wordt (indien gewenst) opnieuw ingepland.
Indien het voorgaande zich een tweede keer in dat jaar voordoet, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en wordt het object (indien gewenst) op korte termijn ingepland. ervan uit, dat deze niet hoeven te worden schoongemaakt; echter wordt wel het gehele bedrag in rekening gebracht.
Uitzondering hierop is, als er nog horren voor (enkele) ramen zijn; dan gaat VTO ervan uit, dat deze niet hoeven te worden schoongemaakt; echter wordt wel het gehele bedrag in rekening gebracht.
   g. Wanneer opdrachtgever niet op tijd aangeeft (binnen 2 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging), dat (een gedeelte van) de werkzaamheden niet hoeft te worden uitgevoerd, wordt bij een onderhoudsabonnent éénmalig per jaar coulance toegepast:
Zijn er geen werkzaamheden uitgevoerd: opdrachtgever hoeft de aangekondigde werkzaamheden niet te betalen; het object wordt op korte termijn opnieuw ingepland.
Zijn er gedeeltelijke werkzaamheden uitgevoerd: opdrachtgever betaalt de gedeeltelijke werkzaamheden; de resterende werkzaamheden worden (indien gewenst) opnieuw ingepland.

Indien het voorgaande zich een tweede keer in dat jaar voordoet, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en wordt het object (indien gewenst) op korte termijn ingepland.


4. Prijs


   a. De prijs is gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever en op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen oppervlakte en bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.
   b. Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de aannemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.
   c. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de aannemer, ten gevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractprijs plaatsvinden.

 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn